Pracovné aktivity Medzinárodného klubu SR
2017 Tlačiť
 • Pod záštitou Medzinárodného klubu SR vydala Stredoeurópska škola v Skalici v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne a niektorými členmi nášho klubu publikáciu pod názvom Európa v pohybe, do ktorej svojimi kapitolami prispeli členovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie, renomovaní vedci, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora a člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. Autorom predslovu je europoslanec, exminister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan, ktorý spolu s Ing. Dušanom Rozborom a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD.  knihu prezentoval pred početným publikom 12. apríla 2017 v Brne.
 • V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Medzinárodný klub SR v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV a Neformálnym ekonomickým fórom - Hospodársky klub 18. apríla 2017 zorganizoval vedeckú konferenciu na tému 60. výročie Rímskych zmlúv: Budúcnosť EÚ ako svoje 208. stretnutie.  Účastníkov pozdravil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a s príspevkami vystúpili: prezident III. skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier, riaditeľ EÚ SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivan Šramko a analytik EÚ SAV Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Prítomný bol aj predseda SAV Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a ďalší predstavitelia politického života a vedy, ako aj veľvyslanci akreditovaní v SR. Po bohatej diskusii nasledovala recepcia.
 • V piešťanskom Kultúrno-spoločenskom centre Fontána Medzinárodný klub SR spoločne so svojím Infocentrom Piešťany a v spolupráci s členom klubu, mestom Piešťany, 18. mája 2017 ako svoje 209. stretnutie zorganizoval seminár pod názvom Protokol, etiketa, rétorika, obliekanie. Prítomných pozdravil viceprimátor mesta Piešťany Martin Valo a s prednáškami vystúpili: zakladateľ klubu Ing. Rudolf Hromádka, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora, odborník na poradenské služby a manažérske tréningy Ing. Ivan Košalko, MBA a poradca v oblasti spoločenskej etikety a pánskej módy Jakub Abrahám, DiS.Art. Účastníci sa zaujímali o otázky protokolu a etikety aj počas spoločného obeda.
 • Medzinárodný klub SR je garantom vydania knihy Európa v ohrození, ktorú zostavil člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. spolu s autorským kolektívom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Autorom predslovu je výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof.Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA a kapitolu Island, Nórsko a EÚ spracoval predseda Medzinárodného klubu SR a vysokoškolský pedagóg Ing. Dušan Rozbora. Knihu v Mestskej knižnici v Skalici predstavili pedagógovia SEVŠ PhDr. Jozef Vlčej, PhD., Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. a Ing. Dušan Rozbora. Podujatie za prítomnosti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala, zástupcov mesta Skalica, akademickej obce a ďalších hostí bolo príležitosťou na krst prezentovanej publikácie.
 • V Kongresovej sále bratislavského hotela Sorea Regia sa 23. októbra 2017 uskutočnilo 211. stretnutie Medzinárodného klubu SR, ktorého kľúčovou témou bola Harmonizácia daňových systémov krajín Európskej únie a taktiež Zdieľaná ekonomika ako nový svetový fenomén. O uvedenej problematike účastníkov podujatia informovali zástupcovia Finančnej správy SR - viceprezident Ing. Dušan Pátek a riaditeľka odboru daňovej politiky Ing. Marcela Hricová - ktorí taktiež analyzovali otázky spojené s daňou z pridanej hodnoty a zaoberali sa aj plánom jej reformy.
 • V Malej konferenčnej sále Slovenskej akadémie vied 12.12.2017 témy 212. stretnutia klubu súviseli s otázkami spojenými s vývojom situácie v Európe po sérii prezidentských a parlamentných volieb, ako aj s problematikou stavu ďalšieho vývoja v Európskej menovej únii. Riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. pri tejto príležitosti prezentoval svoju najnovšiu publikáciu Geopolitika Ruska. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA charakterizoval tri krízy eurozóny. Predstavil publikáciu EÚ SAV Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Podujatie bolo ukončené spoločným obedom v Café Štefanka.

 
2016 Tlačiť
 • V Kongresovej sále SAV v Bratislave klub usporiadal 203. stretnutie, na ktorom politológ, politický analytik a vysokoškolský pedagóg PhDr. Michal Horský prezentoval svoje pohľady na situáciu po parlamentných voľbách, sformovaní koaličnej vlády SR a na jej Programové vyhlásenie. S aktuálnou situáciou vo svetovej politike, jej rizikami a možným dopadom na slovenskú ekonomiku účastníkov oboznámil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. Spoločný obed sa uskutočnil v Café restaurant Štefánka.
 • Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave bol miestom 205. stretnutia klubu, ktorého hlavnou témou bola obchodná politika Európskej únie a jej obsah na základe výsledkov stretnutia ministrov hospodárstva krajín EÚ v Bratislave nasledujúcom po neformálnom Bratislavskom summite lídrov v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Vystupujúci hosť Ing. Rastislav Chovanec, PhD. informoval prítomných  o aktuálnych aspektoch súčasného vývoja obchodno-ekonomických vzťahov v rámci Únie, o ďalšej perspektíve v súvislosti s Brexitom, pripravenou dohodou EÚ - Kanada (CETA) i zámerom dohody EÚ - USA (TTIP), ktoré podrobnejšie analyzoval Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., z Ekonomického ústavu SAV. Spoločný obed účastníkov sa uskutočnil v Café restaurante Nervosa.

 • 206. stretnutie klub uskutočnil v Hoteli Magnólia v Piešťanoch, na ktorom veľvyslanec a riaditeľ Odboru Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Ján Bóry vo svojom vystúpení venoval pozornosť aktuálnym otázkam vývoja krízovaj situácie na Blízkom východe, ako aj hrozbe islamizácie a utečeneckému problému v Euópe päť rokov od "Arabskej jari". Program doplnil režisér a kameraman MgA. Ladislav Kaboš premietnutím ním nakrúteného dokumentu s autentickými zábermi z občianskej vojny v roku 2011 v Líbyi. Stretnutie ukončil spoločný obed v reštaurácii hotela.

 
2015 Tlačiť
 • Jubilejné 200. stretnutie klubu sa uskutočnilo 29. septembra 2015 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych   záležitostí SR. Štátny tajomník MZV a EZ SR, splnomocnenec vlády SR pre Predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok priblížil prítomným stav príprav SR na prevzatie Predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 a s tým spojený celý rad aktuálnych otázok, utečeneckú krízu nevynímajúc. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Juraj Sipko sa vo svojom vystúpení zaoberal problematikou súčasného vývoja svetovej ekonomiky, ktorá čelí geopolitickým, fiskálnym a sociálnym rizikám. Slávnostnú atmosféru jubilea podčiarkol aj spoločný obed v reprezentačných priestoroch Palugyayovho paláca MZV a EZ SR.
 • Tretiu stovku svojich podujatí Medzinárodný klub SR začal 201. stretnutím v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave 18. decembra 2015. Na programe boli aktuálne témy - stav rokovaní TTIP, ekonomické sankcie EÚ, využívanie eurofondov či migračný problém, o ktorých informoval poslanec Európskeho parlamentu a exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Ďalší okruh otázok sa dotýkal predovšetkým vývoja v podnikateľskom prostredí na Slovensku, etiky podnikania pri potláčaní krízových javov v hospodárstve i vymožiteľnosti práva a dodržiavania platobnej disciplíny ako základného aspektu podnikania. Vystupujúcim hosťom k tejto problematike bol generálny riaditeľ spoločnosti Martimex Holding, a.s. a predseda Zahranično-obchodného výboru pri SOPK Július Kostolný. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom v reštaurácii Diamant.
 
2014 Tlačiť
 • Desiate výročie vstupu SR do EÚ a voľby do Európskeho parlamentu boli témou 194. stretnutia klubu v máji 2014 v priestoroch Správy účelových zariadení MZV a EZ SR. Význam členstva SR v EÚ vo svojom príhovore charakterizoval vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, veľvyslanec Dušan Chrenek a s Hodnotiacou správou o 10 rokoch členstva SR v EÚ účastníkov oboznámila generálna riaditeľka Sekcie európskych záležitostí MZV a EZ SR Iveta Hricová. Svoje pohľady v súvislosti s voľbami do EP predostreli lídri kandidátiek Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Jozef Viskupič (Most-Híd), ako aj predseda SaS Richard Sulík. Bohatá diskusia, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda,  bola dôkazom aktuálnosti témy stretnutia.
 • V rakúskom Hainburgu v rámci 196. stretnutia klubu 22. októbra 2014 prijal účastníkov podujatia primátor pán Josef Zeitelhofer a ďalší zástupcovia magistrátu, ktorí informovali o histórii, súčasnosti a perspektívach ďalšieho rozvoja mesta, ako aj o otázkach cezhraničnej spolupráce so Slovenskom. Po zápise do pamätnej knihy nasledovala diskusia spojená s čašou vína. Prítomní členovia klubu sa potom v sprievode tajomníka pre kultúru oboznámili s pamätihodnosťami mesta v jeho historickej časti.
 • Rekonštruovaný hotel Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach bol dejiskom 197. stretnutia klubu 25. novembra 2014. Vedúci predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a riaditeľ SOPK v Žiline Ján Mišura informovali prítomných o novelizácii stavebného zákona a stratégii bytovej politiky, rozvoji cestovného ruchu do roku 2020 a taktiež o aktuálnych projektoch v oblasti infraštruktúry s využívaním fondov EÚ na výstavbu diaľnic, ako aj ich napojením na diaľničný systém susedných krajín. Program obohatila prezentácia ručne maľovaných máp firmou CBS, s.r.o. Podujatie ukončil spoločný obed.
 
2013 Tlačiť
 • V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave klub zorganizoval svoje 189. stretnutie, na programe ktorého boli vystúpenia na najaktuálnejšie témy medzinárodného diania. Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič sa vo svojej prednáške zaoberal témou Perspektívy vývoja v eurozóne. V ďalšej časti seminára nazvanej Aktuálne otázky vývoja svetovej ekonomiky prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy Paneurópskej vysokej školy doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, uplatnil svoje poznatky aj z pôsobenia na poste analytika Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. Obidve témy boli podnetom pre živú diskusiu prítomných. V mene primátora hl. mesta Bratislavy Milana Ftáčnika účastníkov stretnutia pozdravil riaditeľ jeho kancelárie Ľubomír Andrassy a úspešnému priebehu akcie významne napomohol riaditeľ Primaciálneho paláca PhDr. Pavel Bernacký.
 • Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline, pripomínajúca si 60. výročie založenia, bola 26.9.2013 dejiskom 191. stretnutia klubu, na ktorom odzneli prednášky Prof. Ing. Petra Magvašiho, CSc. na tému Stratégia inteligentnej špecializácie vedy a techniky a Prof. Ing. Milana Gregora, PhD. na tému Príklady úspešných inovácií v spracovateľskom priemysle SR. Účastníkov podujatia pozdravila a k 20. výročiu vzniku Medzinárodnému klubu SR zablahoželala aj rektorka ŽU Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Súčasťou programu stretnutia bola prehliadka laboratórií Žilinského inteligentého výrobného systému v Stredoeurópskom technologickom inštitúte (CEIT).
 • Podpredseda vlády SR, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák predniesol 14.11.2013 ako hlavný hosť 192. stretnutia klubu na pôde Kongresovej sály MZV a EZ SR prednášku na tému Slovensko - krajina v jadre európskej integrácie: ciele, výzvy a príležitosti. Predseda MK SR Dušan Rozbora odovzdal M. Lajčákovi pri príležitosti 20. výročia založenia klubu ďakovný diplom. V rámci podujatia prítomných členov klubu a hostí, medzi ktorými boli aj veľvyslanci akreditovaní v SR a ďalší zahraniční diplomati, vedúci politického a tlačového útvaru Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrej Králik informoval o úlohách misie a o konkrétnych otázkach vývoja v Európskej únii.
 
2012 Tlačiť
 • Tému Čerpanie fondov z finančných mechanizmov poskytovaných Slovensku Nórskom, Švajčiarskom a krajinami Európskehohospodárskeho priestoru na 181. stretnutí klubu v Dudinciach prezentovala J.E. pani Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva a J.E. pán Christian Fotsch, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie. Informácie doplnili a v diskusii na otázky prítomných odpovedali aj predstavitelia Úradu vlády SR, zastupujúci riaditeľ Odboru riadenia a implementácie NFM a FM EHP Ing. Jaroslav Mojžiš a riaditeľ Odboru riadenia a implemenácie ŠFM Ing. Ivan Ivančin. Zhromaždenie pozdravil primátor Mesta Dudince Ing. Štefan Pokľuda.
 • Protikrízové opatrenia Európskej menovej únie a SR, stav svetovej ekonomiky a hospodársky rozmach krajín BRICS boli kľúčovými témami182. stretnutia Medzinárodného klubu SR uskutočneného v bratislavskom hoteli Bôrik. S aktuálnou problematikou účastníkov seminára oboznámili Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, výkonný tajomník klubu, prodekan Fakulty ekonomiky a obchodu Paneurópskej univerzity v Bratislave, poradca guvernéra Národnej banky Slovenska, ako aj p. Wang Jiansong, ekonomicko-obchodný radca Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR.
 • V Prešove klub uskutočnil svoje 183. stretnutie, ktorého témou bola Vymožiteľnosť práva v podnikateľskom prostredí. S prednáškami vystúpilia v diskusii problematiku ozrejmili JUDr. Jozef Kravec, CSc., expredseda Komory komerčných právnikov SR pôsobiaci na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a PhDr. Ondrej Srebala, CSc. z Katedry práva Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Účastníkov pozdravil primátor Mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.
 • V súlade s programom činnosti na rok 2012 Medzinárodný klub SR usporiadal 185. stretnutie v Demänovskej Doline a jeho témou bolaSúčasná dlhová kríza a jej vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. Hlavným vystupujúcim bol predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. O situácii pri podnikaní v regióne prítomných informoval riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ing. Ján Mišura.
 • Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bola dejiskom 186. stretnutia klubu, na ktorom na tému Pohľady slovenských politológov na vývoj po parlamentných voľbách vystúpili prof. PhDr.  Rastislav Tóth, CSc., vedúci Katedry politických věd Vysokej školy politických a sociálních věd v Kolíne (ČR) a doc. PhDr. Martin Klus, PhD., prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  
 • Zmeny v daňovom systéme SR po parlamentných voľbách boli obsahom prednášky, ktorú v zastúpení prezidenta Finančnej správy SR Ing. Františka Imreczeho predniesol generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie tejto inštitúcie Ing. Daniel Čech v Zoya múzeu objektu Elesko Wine Park v Modre. Po diskusii nasledovala prehliadka vinných pivníc, oboznámenie sa účastníkov s technológiou a ochutnávka vína.
 
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

Stránka 2 z 6